Een archeologisch bureau-onderzoek Het Havenplein, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 202

DOI

De te verwachten archeologische resten in het plangebied kunnen op voorhand in bepaalde perioden geplaatst worden. Dit kunnen we doen op basis van de hiervoor gegeven beschrijvingen van het in het verleden uitgevoerde onderzoek en analyse van het historische kaartmateriaal. Hierbij is rekening gehouden met de te bereiken ontgravingsdiepte die gepaard gaat met het realiseren van het Havenplein. De maximaal ontgravingsdiepte van het riool reikt tot 120 cm beneden het huidige maaiveld. Omdat het huidige maaiveld tussen de 11,3 en 14,7 m +NAP varieert, zal de ontgraving maximaal tot 10,1 m +NAP reiken.

Prehistorie Rondom het plangebied zijn slechts sporadisch prehistorische sporen of vondsten aangetroffen. Alleen tijdens de grootschalige opgraving aan de Weurtseweg zijn enkele mogelijk prehistorische sporen aangetroffen. Deze bevinden zich echter op circa 75 m buiten het onderzoeksgebied. Bovendien werden deze sporen pas vanaf 9,40 m +NAP zichtbaar. Omdat de verwachte maximaal te bereiken diepte slechts 10,1 m +NAP bedraagt, is de kans op het aantreffen van prehistorische sporen zeer klein.

Romeinse periode In en rondom het plangebied zijn op verschillende locaties Romeinse resten aangetroffen. Naast de stad Ulpia Noviomagus, is ook het bijbehorende grafveld en een weg gedocumenteerd in al uitgevoerde onderzoeken. De stedelijke nederzetting ligt buiten het bereik van het plangebied, maar de weg en het grafveld kunnen wel worden aangesneden bij de werkzaamheden in het plangebied. Sporen uit deze periode zijn tijdens het onderzoek aan de Weurtseweg pas vanaf 9,6 m +NAP aangetroffen. Verschillende archeologische begeleidingen rondom het plangebied wijzen echter uit dat Romeinse sporen al vanaf 100 cm beneden maaiveld aangetroffen kunnen worden. Daarom is en een hoge verwachting voor het aantroffen van Romeinse sporen. Deze zullen uit een weg, graven of kuilen en greppels kunnen bestaan.

Nieuwe tijd De verwachting voor sporen uit de nieuwe tijd richt zich hoofdzakelijk op sporen die aan de vestingwerken van de stad te koppelen zijn. Rondom het historische centrum van Nijmegen zijn vanaf het begin van nieuwe tijd vestingwerken aangebracht. Hiervan reiken de vestingwerken uit het begin van de 18e eeuw tot in het plangebied. Tussen 1700 en 1702 werden onder Menno van Coehoorn vestingwerken aangebracht, deze werden in de periode tussen 1726 en 1738 verder uitgebreid. De sporen behorende aan deze fasen van de stadsverdediging zijn te verwachten in het plangebied. Deze zullen bestaan uit grachten en mogelijk muurwerk. Uit het onderzoek aan de Weurtseweg blijkt dat deze sporen vanaf 10,50 m +NAP te verwachten zijn. Hiermee kunnen deze sporen vanaf 80 cm beneden maaiveld verwacht worden. Na de ontmanteling van de omwalling van Nijmegen is vanaf 1874 gebouwd buiten het historische centrum van Nijmegen. Ook sporen van deze bebouwing kunnen aanwezig zijn binnen het plangebied.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zy5-yyre
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128214
Provenance
Creator Oosterbaan, J.;Enckevort, H. van
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Gemeente Nijmegen
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-09-22T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-05T11:59:59Z