Archeologisch vooronderzoek in het kader van de ontwikkeling van het bedrijfshallencomplex De Malachiet in Dordrecht, gemeente Dordrecht

DOI

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor een plangebied op het bedrijventerrein Dordtse Kil III in Dordrecht, gemeenten Dordrecht (kaart 1; afbeelding 1). Binnen het plangebied wordt het bedrijfshallencomplex ‘De Malachiet’ ontwikkeld. Het plangebied heeft een grootte van 11.840 m2. Op basis van het Voorlopig Ontwerp beslaan de bedrijfshallen een oppervlakte van 3.885 m2 (afbeelding 2). Het complex wordt gerealiseerd in het zuidelijk deel van het plangebied. Het noordelijk deel is bestemd voor toekomstige bebouwing. De hallen worden gefundeerd op palen. Ten behoeve van de realisatie van de bedrijfshallen wordt een bouwput uitgegraven. Het is nog niet bekend tot welke diepte de heipalen zullen reiken. Ook is nog niet bekend hoe diep de bouwput zal worden uitgegraven.

Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting gekregen. Deze verwachting geldt voor het klei- op veenlandschap van de grote waard van voor 1421. Dit klei- op veenlandschap zou zich bevinden op circa 2 meter beneden maaiveld onder de getijdeafzettingen van het Merwededek. Eerder archeologisch vooronderzoek heeft echter aangetoond dat het klei- op veenlandschap door latere afzettingen geërodeerd is. Hiernaast kunnen archeologische waarden van de buitenplaats / hoeve Wielhoven en van de Tweede Wereldoorlog zich bevinden aan de oppervlakte. Naar verwachting zullen deze zijn opgeruimd bij de inrichting van het bedrijventerrein Dordtse Kil III.

Tijdens het veldonderzoek is het Merwededek aangetroffen tot en diepte van 200 tot 380 centimeter beneden maaiveld. Daaronder is bosveen aangetroffen waarvan de top sterk geërodeerd is. Eventuele archeologische waarden in deze top zullen zijn geërodeerd. Er is daarom geen sprake (meer) van resten van een middeleeuws maaiveld/loopvlak. Eventuele archeologische waarden zullen zijn verdwenen. Aan het maaiveld zijn geen indicatoren van de buitenplaats / hoeve of de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

Advies De kans op het aantreffen van een (intacte) archeologische vindplaats wordt zeer klein geacht. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt de archeologische verwachting voor het plangebied daarom bijgesteld naar ‘laag’. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Dordrecht, om een besluit te nemen ten aanzien van het beëindigen van het onderzoeksproces. Ook wanneer het bevoegd gezag besluit dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en het plangebied wordt vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Dordrecht, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-25t-qeue
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:178323
Provenance
Creator Visser, C.A.;IJdo, D.;Puijenbroek, F.P.J. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Vestigia
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-07-03,2019-02-18,2020-07-03}