Opgraving, variant begeleiding De Blink te Uithuizen, gemeente Het Hogeland (GR)

DOI

MUG Ingenieursbureau b.v. adviseert binnen het plangebied een archeologisch verkennend booronderzoek uit te voeren om de gaafheid van de bodemopbouw binnen het plangebied te onderzoeken en daarmee de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied te toetsen.

Samenvatting onderzoek Binnen het plangebied moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. De archeologische resten zullen dateren vanaf de 13e eeuw, toen het dorp ’t Zandt ontstond als dijkdorp na de inpoldering van de voormalige Fivelboezem. Het plangebied valt binnen de oude kern van ’t Zandt. Uit archeologische onderzoeken in de (directe) omgeving van het huidige plangebied zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen die (in ieder geval) dateren uit de nieuwe tijd.

Binnen het plangebied wordt de huidige bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Het bevoegd gezag, de gemeente Loppersum, heeft bovenstaand advies overgenomen. Het verkennende booronderzoek moet bestaan uit het zetten van minimaal vijftien boringen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit booronderzoek zal moeten worden bekeken of en in welke vorm verder onderzoek nodig is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyd-ugsu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2j-kvg9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186176
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Krol-Karsten, T.N.; T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology