De Noordsche weereld vertoond in twee nieuwe, aenmerckelijcke, derwaarts gedaene reysen (1685)

De Noordsche Weereld; Vertoond In twee nieuwe, aenmercklijcke, derwaerts gedaene Reysen: D’eene, van de Heer Martiniere, Door Noorweegen, Lapland, Boranday, Siberien, Samojessie, Ys-land, Groenland en Nova-Zembla: Met de Beschrijvingh van der Inwoonderen Seeden, Gewoonten, Overgeloven, Gestalte, Dragten, en Huysen: De Koophandel, met haer gedreven: En dwalingh der Weereld-beschrijvers, soo in de plaetsingh als uytstreckingh van Groenland en Zembla. D’andere, van de Hamburger Frederick Martens, Verright nae Spitsbergen, of Groenland, in ’t Jaer 1671. Met nauwkeurige Aenteeckeningh van de gelegenheyd deses Lands, en desselven uyterste Deelen: Van de Zee; ’t Ys; de Lught; de daer wassende verscheydene Kruyden; de sigh daer onthoudende Vogelen, Dieren, Visschen, Walvisschen en Zee-qualmen. Vertaeld, en doorgaens met Toe-Doeningen verrijckt, door S. de Vries. Met een goed getal nae ’t leven afgeteeckende Figueren. t’Amsteldam, By Aert Dircksz. Ooszaen, Boeckverkoper op den Dam. M. DC. LXXXV.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgf-vm3m
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ly2m-89
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ly2m-89
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54648
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Spitsbergen; Noorwegen; Lapland; Boranday (Tartaarse Rijk); Siberia; Samojedia (land van Samojeden); Nova-Zembla; IJsland