Informatiemiddelen en zoekgedrag bij dreiging en crises (projectnummer 2091)

DOI

Om in crisissituaties op een adequate manier informatie te kunnen geven, is het voor de overheid van belang om te weten hoe burgers zich tijdens (dreigende) crises gedragen en hoe ze zich van informatie voorzien. Om de kennis over het informatiezoekgedrag en het informatiemiddelen gebruik te inventariseren en zo mogelijk uit te breiden, heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek laten uitvoeren door I&O Research en de Universiteit Twente. Het onderzoek heeft een theoretische en een beleidsgerichte focus.

  1. Theoretisch is het project gefocust op de verdere ontwikkeling van het inzicht in het individuele en sociale informatie zoekgedrag bij dreigingen en in crisissituaties. Dit onderzoek bouwt voort op recente studies van de Universiteit Twente en richt zich op de specifieke motieven voor het zoeken van informatie en de preferenties van individuele burgers voor specifieke informatiemiddelen.
  2. Beleidsmatig is het project gericht op het genereren van aanknopingspunten voor de afstemming van informatieaanbod vanuit de overheid, op de informatiebehoefte en informatiemiddelengebruik van burgers.

Deze dubbele focus is weerspiegeld in de opzet van het onderzoek: een literatuurstudie en een empirisch onderzoek in de vorm van een telefonische enquête onder 1.000 burgers.

De doelstelling van dit onderzoek was om kennis over het informatiezoekgedrag en het gebruik van informatiemiddelen te inventariseren en zo mogelijjk uit te breiden.

Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van de Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z7b-9m7n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56882
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);I&O Research
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);I&O Research
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS/sav;Adobe Acrobat/pdf
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2014-01-28,2012-01-15,2016-08-25}