De Bloem Blok B

DOI

In opdracht van De Raad Bouw BV is op 16, 17 en 26 oktober 2017 en 5 en 9 april 2018 een opgraving, variant archeologische begeleiding, uitgevoerd tijdens het ontgraven van de bouwput en een kelder van de geplande nieuwbouw binnen blok B dat onderdeel is van het ontwikkelingsgebied De Bloem in Rijnsburg, gemeente Katwijk. Tijdens het onderzoek is een greppeltje met een datering in de Nieuwe tijd aangetroffen op het niveau van vlak 1 (ca. 0,20 m –NAP). In een kijkgat waarmee de bodemopbouw in beeld is gebracht, is vastgesteld dat binnen het plangebied een humeus (prehistorisch) niveau aanwezig is op 1,0 m –NAP. Helaas is binnen de contouren van de kelder geen mogelijkheid meer geweest te onderzoeken of op dit niveau ook menselijke activiteit heeft plaatsgevonden. De overige graafwerkzaamheden reikten niet diep genoeg om dit prehistorische niveau nader te kunnen onderzoeken. Met uitzondering van de locatie van de kelder is het prehistorische niveau dus nog intact aanwezig in de bodem. Mochten er in de toekomst ingrepen plaatsvinden dieper dan 0,80 m –NAP, dan dient dit archeologisch te worden onderzocht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zrj-n5d6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156277
Provenance
Creator Meijer, Y.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zuid-Holland;IDDS Archeologie B.V.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Zuid-Holland;IDDS Archeologie B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format accdb;xml;adobe pdf;shapefile;docx;jpeg;ms excel spreadsheet
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-02-19T11:59:59Z