Stuw Rutgers te Achterveld Archeologische begeleiding

Op basis van het vooronderzoek werden in het plangebied beek gerelateerde structuren en sporen verwacht: dumps, rituele deposities, waterkundige structuren als voorden en bruggen, gerelateerd in de ligging in een beekdal. Deze konden dateren in de periodes mesolithicum - neolithicum, ijzertijd en late middeleeuwen - nieuwe tijd. Tijdens de archeologische begeleiding van de civieltechnische graafwerkzaamheden binnen het plangebied is geconstateerd dat het plangebied inderdaad in het beekdal van de Barneveldsebeek ligt. Ondanks de archeologische begeleiding is in het plangebied geen vindplaats aangetroffen. De afwezigheid van archeologische resten in het plangebied is niet te verklaren op grond van uitgebreide en diepgaande bodemverstoringen. Behoudens de noordelijke helft van werkput 1 is de bodem opmerkelijk gaaf. Het niet-aantreffen van archeologische resten moet derhalve verklaard worden uit het feit dat in het plangebied geen archeologisch resten aanwezig zijn. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van mogelijke archeologische resten ontbreken. Een verklaring hiervoor is de kleine trefkans van archeologische resten in beekdalen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgc-efnt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-78qh-u4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-78qh-u4
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zpm-9xj8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68010
Provenance
Creator Kremer, H. (Synthegra)
Publisher Synthegra
Contributor Leuvering, J.H.F; Synthegra
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.474 LON, 52.152 LAT); Stuw Rutgers; Achterveld; Gemeente Leusden; Provincie Utrecht