Een archeologisch inventariserend onderzoek (IVO) door middel van een bureau-onderzoek en grondboringen aan de Randweg te Schipborg, gemeente Aa en Hunze (Dr.).

DOI

Op het onderzochte terrein is een keileemrug aangetroffen overdekt met een relatief dunne dekzandlaag. Alleen in het noordoosten van het terrein bij de boorpunten 1–18 lijkt deze dekzandlaag min of meer intact en is een goedontwikkelde podzolbodem aangetroffen. De archeologische verwachting voor dit terreindeel is daarom hoog en er wordt aanbevolen op dit terreindeel, indien er bodemverstorende activiteiten dieper dan de huidige bouwvoor zullen plaatsvinden, een verder karterend veldonderzoek in de vorm van megaboringen met 20 boringen per hectare uit te voeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xa4-qa7d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33641
Provenance
Creator Archaeological Research en Consultancy;Buitenhuis, H.
Publisher ARC bv
Contributor ARC bv
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf;CSV
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2008-09-16,2007-12-12,2008-09-16}