Den Nul Informatiecentrum (gem. Olst-Wijhe) ADC 899 Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek

DOI

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied Regio Oost heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Informatiecentrum in Den Nul (gemeente Olst-Wijhe). In het plangebied zal een informatiecentrum worden gebouwd. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Binnen het plangebied kunnen resten van rivierduinen, dekzand en/of rivierafzettingen worden aangetroffen. Aan de oppervlakte kan materiaal aangetroffen worden uit de periode Prehistorie tot de Nieuwe tijd. Eventueel materiaal zou zich bevinden op kopjes van dekzand en/of rivierduinen. De verwachting is sterk afhankelijk van de op de onderzoekslocatie aanwezige ondergrond. De kolk ten westen van de onderzoekslocatie is zeer waarschijnlijk afkomstig van een dijkdoorbraak in de Late Middeleeuwen. Mogelijk zijn hiervan nog afzettingen aanwezig. Op kaartmateriaal uit de Nieuwe tijd is geen bebouwing aanwezig. De verwachting voor de Nieuwe tijd wordt derhalve laag geacht. Een intacte dekzandbodem in een deel van het plangebied aangetroffen. Ook is rondom de boringen aardewerk verzameld. De scherven dateren met name uit de Vroege en Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Eén fragment, opgeraapt bij boring 3, is inheems Romeins of ouder. Het advies is om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hiermee kan worden onderzocht of de intacte bodem van het dekzand een vondstniveau bevat. Bovendien verdient het aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988, artikel 47, lid 1.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zsr-eynm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40848
Provenance
Creator Blom, J.; Nijdam, L.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC Archeoprojecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2009-04-08,2007,2009-04-07}