Bo en IVO verkennend/karterend Westeinde 121-125 te Vriezenveen Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende en karterende fase Westeinde, Vriezenveen gemeente Twenterand (OV).

Laagland Archeologie heeft in oktober 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende en karterende fase uitgevoerd aan de Westeinde te Vriezenveen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen de huidige woning te slopen ten gunste van nieuwbouw, in de vorm van een uitbreiding van het aangrenzende winkelpand. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.6). Op basis van het bureauonderzoek worden resten uit de nieuwe tijd verwacht (hoge verwachting). Voor resten uit eerdere perioden geldt overwegend een matige verwachting. Resten uit de bronstijd worden niet verwacht Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. De karterende boringen hadden tot doel eventuele vindplaatsen op te sporen. Ook hiertoe zijn onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 5.2). Tijdens het booronderzoek zijn aksteenfragmenten aangetroffen in een opgebracht pakket en in een (vermoedelijke verstoorde) B-horizont. Het aangetroffen materiaal is vermoedelijk niet ouder dan de 19e eeuw. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Twenterand De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga (regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail albert.vissinga@hetoversticht.nl

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrj-qxmc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nb-zlkv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:197956
Provenance
Creator Brouwer, E.W. (Laagland Archeologie VOF)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Overijssel; Laagland Archeologie VOF
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format excel xml; esri shapefile index; esri shapefile projection; dbase data file; onbekend/unknown; pdf portable document format; geodata file
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.621 LON, 52.411 LAT); Overijssel; Twenterand; Vriezenveen; Westeinde 121 125; 28E (kaartblad)