Bureauonderzoek Zuidpoort-Terheijl, gemeente Noordenveld Antea Group Archeologie 2018/172

Antea Group projectnummer: 436453

Antea Group heeft in november 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Zuidpoort in Terheijl. De aanleiding voor het bureauonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het gebied. Op het plangebied wordt een landgoed gerealiseerd. Andere ambities in het plangebied zijn het realiseren van een waterberging, woningen en het verplaatsen van een fouragehandel. De herontwikkeling van het gebied zal bodemverstorende werkzaamheden met zich mee brengen, waarbij mogelijke archeologische resten zullen worden vernietigd.

Ongeveer 50% van het plangebied ligt op de beleidsadvieskaart van de gemeente Noordenveld in een zone met hoge of middelhoge verwachting. De andere helft ligt in een zone met een lage archeologische verwachting. De hoge of middelhoge verwachting is gebaseerd op het geomorfologische karakter van deze zones (droogdal in het noorden van het plangebied en grondmorenerug in het zuidelijke deel van het gebied). Tevens zijn er meldingen van grafheuvels en celtic fields bekend voor het onderzoeksgebied, maar nederzettingen zijn vooralsnog niet gevonden in het onderzoeksgebied.

De verwachting is minder hoog voor andere complexen en perioden. Op het dekzand kunnen vuursteenvindplaatsen uit verschillende steentijdperioden aanwezig zijn. Er kunnen bovendien resten van bewoning in het neolithicum tot ijzertijd / Romeinse tijd aanwezig zijn. In de periode middeleeuwen en nieuwe tijd bestond het gebied uit velden. Er kunnen resten van agrarisch gebruik (begrazing en afplaggen) gevonden worden. Op de Kadasterkaart (1811-1832) is te zien dat er ten hoogte van de Scheperij bebouwing aanwezig is. Het is mogelijk dat er zich nog restanten van deze 19e -eeuwse boerderij in het plangebied bevinden. Ten slotte is het niet uit te sluiten dat er gedempte pingoruïnes in het plangebied aanwezig zijn.

Het advies is om een archeologisch booronderzoek (verkennende fase) uit te voeren voor de zones met een hoge tot middelhoge verwachting.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x35-jnhr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-34-o9yp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-34-o9yp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:181336
Provenance
Creator Fleuren, I. (Antea Group); Brokke, A.J.; Hammink, S.
Publisher Antea Group Heerenveen
Contributor Antea Group
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; PDF
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.394 LON, 53.144 LAT); Netherlands; Drenthe; Noordenveld; Terheijl; Scheperij (toponiem)