Nieuwmarkt 3e fase te lichtenvoorde

DOI

KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Nieuwmarkt in Lichtenvoorde (gemeente Oost Gelre). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen.

Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging binnen een zone met dekzandwelvingen met een 30-50 cm dik of zelfs meer dan 50 cm dik plaggendek en de onderzoeksmeldingen uit de omgeving is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum als voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd Vroeg. Op basis van het historisch kaartmateriaal is aan het noordelijke deel van het plangebied een hoge verwachting en aan het zuidelijke deel van het plangebied een lage verwachting toegekend voor huisplaatsen vanaf de Nieuwe Tijd Midden tot en met de Nieuwe Tijd Laat.

Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Uit het booronderzoek is gebleken dat binnen het grootste deel van het plangebied de bodem tot op grote diepte is verstoord. Slechts in twee boringen (4 en 5) was sprake van een bodem, respectievelijk een beekeerdgrond en enkeerdgrond. Er zijn geen resten van podzolbodems aangetroffen. Deze zijn mogelijk door de verstoringen verdwenen of verploegd met de enkeerdgrond of ontbraken in het geheel. Alleen in de boringen 4 en 5 is het potentiële archeologische sporenniveau in de top van de C-horizont intact aangetroffen vanaf 80 cm dan wel 130 cm -mv kunnen worden aangetroffen. De natuurlijke ondergrond bestond zoals verwacht uit al dan niet uit verspoeld dekzand dan wel fluvioperiglaciaal zand, wat aangeeft dat de landschappelijke situatie voor bewoning in de prehistorie niet bijzonder gunstig is. Op basis hiervan blijft de lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum en de lage verwachting voor nederzettingen vanaf het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd Vroeg gehandhaafd. Op grond van de resultaten van het booronderzoek blijft de hoge verwachting voor het noordelijke deel van het plangebied en de lage verwachting voor het zuidelijke deel voor resten vanaf de Nieuwe Tijd Midden tot en met de Nieuwe Tijd Laat gehandhaafd.

Op grond van het historisch kaartmateriaal tot en met het begin van de 20e eeuw zijn alleen historische bebouwingsresten in het noordelijke deel van het plangebied te verwachten en dan vooral direct grenzend aan de Dijkstraat en Molendijk gelegen aan de noordzijde van het plangebied. Binnen het plangebied worden alleen in het noordoostelijke deel van het plangebied nog bebouwingsresten verwacht die samenhangen met de schuur en het pastorieterrein, zoals aangegeven op het minuutplan (Figuur 6). Het pastorieterrein is grotendeels diep verstoord door de voormalige bebouwing en huidige bebouwing van de bibliotheek (Figuur 12). De locatie van de voormalige schuur wordt mogelijk bedreigd door de bouw van bouwblok B en de locatie van de omgrachte pastorie als de herinrichtingswerkzaamheden dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld in het deel wat niet diep is verstoord. Op de advieskaart staat de zone aangegeven die voor archeologische begeleiding van de werkzaamheden in aanmerking komt (Figuur 15).

KSP Archeologie adviseert een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding van de werkzaamheden voor het oostelijke deel van het te bouwen bouwblok B en indien de herinrichtingswerkzaamheden dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld ook voor de rest van de zone waarvoor een archeologische begeleiding wordt aanbevolen. Voor een archeologische begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van de archeologische begeleiding vastgelegd.

Het rapport is beoordeeld door het bevoegd en het advies is overgenomen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xgx-fe5v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163247
Provenance
Creator Schorn, ERIK
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Schorn, ERIK;Erik Schorn (KSP Archeologie vof)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Schorn, ERIK;Erik Schorn (KSP Archeologie vof);KSP Archeologie vof
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-06-02,2020-06-02,2020-06-02}