's-Hertogenbosch, Theater aan de Parade. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC-rapport A-16.0125

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BAAC bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Theater aan de Parade te ‘s- Hertogenbosch. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van het theater op de huidige plek met een uitbreiding van zeven meter aan de Parade-zijde. Eventuele archeologische waarden zullen met de beoogde nieuwbouw verstoord raken.

Het plangebied is gelegen in de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De gehele binnenstad is als AVK categorie 1 (archeologisch monument) aangemerkt. Er kunnen resten verwacht worden van het middeleeuwse Begijnhof dat in de achttiende eeuw afgebroken is waarna het terrein, dat later bekend werd als de Parade, in gebruik is genomen als exercitieterrein. Binnen het plangebied kunnen, op basis van het Minuutplan uit 1832, resten verwacht worden van de paardenstallen behorende bij het exercitieterrein. Daarnaast zijn archeologische resten van de twaalfde eeuw en ouder niet uit te sluiten vanwege de ligging op de flank van een dekzandrug.

De natuurlijke bodem is onderzocht tijdens het proefsleuvenonderzoek en laat een reliëfrijk stukje dekzandrug zien, waarbij een aangetroffen depressie/laagte opgevuld is met aangevoerd zand van elders. Tevens is het aflopende niveau van de dekzandrug naar het oosten zichtbaar in de boringen en bevestigt het vermoeden dat de natuurlijke bodem aan deze kant van de Parade lager was gelegen en afloopt naar een vermoedelijke waterloop in het oosten.

In de proefsleuven zijn de resten aangetroffen van verschillende muren en muuruitbraken die dateren vanaf de vijftiende eeuw. Tevens zijn in de grondboringen verschillende vloerniveaus teruggevonden van oudere fasen van bewoning op de locatie. De diverse ophogingslagen die grotendeels intact zijn teruggevonden dateren tussen de vijftiende en twintigste eeuw. Ook zijn resten teruggevonden van een grote stadsbrand uit 1419, die destijds ook grote delen van het middeleeuws Begijnhof heeft verwoest. Op basis van een vergelijking met andere onderzoeken op de Parade kon deze laag getypeerd worden. Onder de vijftiende-eeuwse brandlaag zijn nog diverse ophogingen zichtbaar die waarschijnlijk tijdens de gebruiksperiode van het middeleeuwse Begijnhof ontstaan zijn. Als oudste sporen zijn ophogingen van het terrein teruggevonden die vooraf gaan aan de bouw van het Begijnhof in de tweede helft van de dertiende eeuw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zeh-wwjm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4gkl-qw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4gkl-qw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66457
Provenance
Creator Kiefte, D. te (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; gemeente ‘s-Hertogenbosch
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.308 LON, 51.685 LAT); Noord-Brabant; 's-Hertogenbosch; Theater aan de Parade