Doornsteeg - 'Plan De Hofstee' te Nijkerk (gemeente Nijkerk) Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek ADC rapport 4886 Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek ADC rapport 4886

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft in maart 2019 een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Doornsteeg te Nijkerk. Aanleiding is de voorgenomen uitbreiding van de nieuwbouwwijk Doornsteeg met circa 47 woningen, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende archeologische waarden. Het veldonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap en het toetsen en nader aan scherpen van de gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis hiervan is een advies gegeven over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek. Op basis van het bureauonderzoek golden een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Ten aanzien van het erven Doornsteeg 9 en 21 geldt dat hier resten van voorgangers van de huidige bebouwing, alsmede sporen die samenhangen met de inrichting van het erf verwacht worden De middelhoge verwachting voor vindplaatsen van jagers-verzamelaars is middels een verkennend booronderzoek getoetst. Uit het booronderzoek bleek dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een dun plaggendek dat naar beneden toe abrupt overgaat in de C-horizont van de natuurlijke dekzandafzettingen. De oorspronkelijke natuurlijke dekzandbodem is vermoedelijk met het opbrengen van het plaggendek tot in de (BC- of) C-horizont verploegd/omgezet. Eventueel aanwezige potentieel archeologische niveaus die dateren van vóór het opbrengen van het plaggendek zijn dan ook verstoord. Verder zijn in geen van de boringen aanwijzingen of indicatoren gevonden die eenduidig wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plekke (hoewel het verkennend onderzoek hier ook niet op gericht was). ADC ArcheoProjecten adviseert om in de delen van het plangebied met een hoge archeologische verwachting voor bewoningssporen (te weten ter hoogte van de erven aan de Doornsteeg 9 en 21) een archeologische begeleiding van de (ondergrondse) sloop en graafwerkzaamheden uit te voeren. Doel van de begeleiding is het vaststellen en documenteren van mogelijk aanwezige oudere bebouwingsresten (alsmede erfstructuren) onder de te slopen bebouwing en de nieuw te bouwen woningen. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2x2-yk8s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121651
Provenance
Creator Boer, G.H. de
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten;Huizer, J.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten;Huizer, J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-11-05T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-12-11T11:59:59Z