Veteranen Instituut, IPNV, interview 460

Deze man heeft voor zijn interview een oude maat uitgenodigd, met wie hij samen in de 'groep van jongelingen' zat, die in het krijgsgevangenenkamp te Saigon in de gelegenheid werd gesteld de mulo- of HBS-studie weer op te pakken en samen wat ontspanning te hebben in een soort padvinderij-setting. Enkele beroepsofficieren van het KNIL hebben dit voor de jongste jongens opgezet. Die groep komt nog steeds bij elkaar. In dit interview komen aan de orde: zijn jeugd als kind van een KNIL-officier, het Vrijwillig Oefencorps waar jongens door KNIL-officieren geoefend werden in het omgaan met wapens en situaties die zich in een oorlog voor zouden kunnen doen en natuurlijk de Japanse inval op Java en de periode van krijgsgevangenschap die daarop volgde.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqw-yghx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xra-kdo
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xra-kdo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35895
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Java; Saigon; Thailand; Batavia; Tjimahi; Magelang; Leiden