Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Hoofdstraat te Sassenheim, gemeente Teylingen (Z.-H.)

DOI

IVO boor n.a.v. BO door Hazenberg, i.h.k.v. de voorgenomen herontwikkeling van het gebied. Op de onderzoekslocatie werden oude duinzanden aangetroffen. In een aantal boringen (1, 4, 8 – 10, 14) werd hierop een tot 80 cm dikke akkerlaag aangetroffen, al dan niet afgedekt door een pakket opgebracht zand. In de boringen waar geen eerdlaag werd aangetroffen is het bodemprofiel tot een diepte van ten minste 70 cm vergraven. Voor het hele terrein geldt dat de bodem tot een diepte van 60 `a 220 cm –mv is vergraven, dan wel verploegd (zie afb. 3). Hierdoor is de kans zeer klein dat er nog intacte sporen uit de periode vanaf de Late Bronstijd aanwezig zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor een overstoven maaiveldniveau uit het Neolithicum of de Vroege- en Midden-Bronstijd; hiermee is de kans klein dat er sporen uit deze periode aanwezig zijn op de onderzoekslocatie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-28q-p59b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33645
Provenance
Creator Wullink, A.J.;Archaeological Research en Consultancy
Publisher ARC bv
Contributor ARC bv
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format CSV;application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2008-09-16,2008-04-15,2008-09-16}