Nijmegen, De Génestetlaan Archeologische begeleiding en proefsleuven ZAN 371 ZAN 371 ZAN 371

DOI

VUhbs en Bodac bv hebben in opdracht van Bouwbedrijf van de Ven BV een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied De Génestetlaan te Nijmegen. De initiatiefnemer is voornemens ter plaat-se van het onderzoeksgebied nieuwbouw te realiseren. De plannen bestaan uit de bouw van apparte-menten in twee bouwblokken van 1000 en 2000 m2. Voorafgaand aan het uitvoeren van de bouw-plannen dient het terrein deels gesaneerd en geheel onderzocht te worden op de aanwezigheid van niet-geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De geplande graafwerkzaamheden vor-men een dusdanige bedreiging dat het bodemarchief ter plaatse grotendeels of geheel vernietigd zal worden. Omdat het terrein volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Nijmegen is gele-gen in een zone van lage tot middelhoge archeologische waarde (aandachtsgebied waarde 1), is archeo-logisch onderzoek voorafgaand aan de grondwerkzaamheden verplicht bij ontwikkelingen groter dan 2500 m2. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 14 en 24 maart 2016.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zhk-e6zc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68496
Provenance
Creator Glind, M. van de
Publisher Bodac bv / VUhbs
Contributor Bodac bv / VUhbs;Bink, M.
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Bodac bv / VUhbs;Bink, M.;VUhbs
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-08-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-03-01T11:59:59Z