‘s-Hertogenbosch, Wilhelminaplein. Vestingwerken onder een verkeersplein. Archeologische Begeleiding BAAC-briefrapport A-13.0115

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een Archeologische Begeleiding uitgevoerd ter plekke van het Heetmanplein te 's-Hertogenbosch. De aanleiding voor het onderzoek is de reconstructie van het verkeersplein, waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het plangebied bevindt zich aan de zuidwestkant van het historische centrum van ’s-Hertogenbosch, ter plekke van de voormalige vestingwerken. Het doel van het archeologisch onderzoek was om de exacte ligging van de diverse onderdelen van de vestingwerken in het gebied vast te stellen. Daarnaast was de hoogteligging van het bewaarde muurwerk van belang om te achterhalen hoeveel oorspronkelijk muurwerk in de toekomst eventueel in het zicht gebracht kan worden.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn op diverse locaties archeologische resten aangetroffen en gedocumenteerd, namelijk: - de resten van bebouwing langs de Vughterstraat; - de middeleeuwse stadsmuur (ommuring van het Vughtereinde); - bastion Deuteren; - bastion Vught; - het ravelijn voor de Vughterpoort; - een aantal grachtvullingen rondom het ravelijn en de stadsmuur; - twee fasen van de wal tegen de stadszijde van de stadsmuur; - menselijk skelet.

Het muurwerk van de diverse onderdelen van de vestingwerken is, hoewel diep ten opzichte van het huidige maaiveld, goed bewaard gebleven, waardoor de ligging van de diverse onderdelen goed gereconstrueerd kan worden. Omdat de opdracht voor uitwerking uitblijft, is besloten de resultaten van de Archeologische Begeleiding in een briefrapport te presenteren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3s-6pt9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-id36-uz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-id36-uz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:75718
Provenance
Creator Tolboom, M. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Cleijne, I.J.; BAAC bv; Gemeente 's-Hertogenbosch
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; xlsx
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.293W, 51.683S, 5.295E, 51.684N); Heetmanplein; 's-Hertogenbosch; Gemeente 's-Hertogenbosch; Noord-Brabant