Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op locatie van geplande Gezondheidspark te Hengelo Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/95

In opdracht van de gemeente Hengelo heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV in juli 2008 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie van een gepland gezondheidspark te Hengelo. In het door RAAP uitgevoerde bureau- en booronderzoek is geconcludeerd dat zich ter plaatse van het plangebied archeologische resten zouden kunnen bevinden, daterend vanaf de Volle Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Op de locaties van aangetoonde boerenerven en de daarbij behorende structuren, heeft een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. In totaal zijn 4 proefsleuven getrokken. In twee proefsleuven zijn archeologische resten aangetroffen. In het rapport worden de bevindingen gerapporteerd.

Onderzoek op de locatie van een gepland gezondheidspark. Het betrof onderzoek op de locaties van voormalige boerenerven .

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25s-j2z6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bsg-hk1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bsg-hk1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:37941
Provenance
Creator Oranjewoud BV; Bakker, A.M.
Publisher Oranjewoud BV
Contributor Antea Group
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.764 LON, 52.263 LAT); 28G; Hengelo; Overijssel