Archeologische opgraving de Mendert Fase 7 en 8 te Neer, Gemeente Leudal

Uit de resultaten van de opgraving blijkt dat in het plangebied een plattegrond en een drietal kuilen aanwezig zijn, die gedateerd kunnen worden in de midden Bronstijd (1800 - 1100 BC). De plattegrond is noordoost - zuidwest georiënteerd en heeft een lengte van circa 12 meter en een breedte van circa 8,5 meter. De plattegrond bestaat uit wandstijlen en heeft slechts één spoor op de middenas. Dit betreft een kuil waarin fragmenten van een midden-Bronstijd-pot met stafband met na-gelindruk/rietstengelindruk en een korte opstaande rand is aangetroffen. Deze pot is in de periode 1200 - 1000 v. Chr. gedateerd. Wellicht gaat het om een huisoffer. De kuilen kunnen vermoedelijk als voorraadkuil geïnterpreteerd worden. De aangetroffen sporen behoren tot een grotere vindplaats, waarvan in 2009 tijdens een begeleiding een ander erf is aangetroffen. Hier is een plattegrond van het type Sittard - Geleen aangetroffen en zijn enkele (voorraad)kuilen aanwezig. Het is niet duidelijk of de vindplaats bestaat uit een “Einzelhof” dat “zwerft” over de stuifduin, of dat het om meerdere gelijktijdige boerderijen gaat. In beide gevallen zal de vindplaats vermoedelijk uit meerdere erven bestaan dan de twee die nu zijn opgegraven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyp-pp48
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-firo-0u
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-firo-0u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64708
Provenance
Creator Hos, T.H.L. (Econsultancy bv)
Publisher Econsultancy bv
Contributor Econsultancy bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format image/jpeg; application/pdf; text/xml; svg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.970 LON, 51.265 LAT); Limburg; Leudal; Neer; De Mendert fase 7 en 8; 58B (kaartblad)