Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase De Hoek te Erm, gemeente Coevorden (DR). Met cultuurhistorische inventarisatie. Laagland Archeologie Rapport 97 Laagland Archeologie Rapport 97

DOI

Laagland Archeologie heeft in augustus 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase uitgevoerd aan De Hoek te Erm. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een nieuwe bedrijfsruimte en garage te bouwen, alsmede het aanbrengen van een terreinverharding, een wadi en een opsteltterrein (graszoden). Conform het archeologische beleid van de gemeente Coevorden is archeologisch onderzoek verplicht. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting voor de periode laat-paleolithicum – vroeg-neolithicum en een hoge verwachting voor de periode (midden) neolithicum – ijzertijd. Resten uit andere perioden worden niet verwacht. Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem in veel gevallen tot in de C-horizont is verstoord. In drie boringen is een (restant van) een B-horizont aangetroffen. Relevante archeologische indicatoren zijn niet waargenomen. De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische context bevat wordt daarom laag geacht. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. Dit is slechts een advies. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Coevorden. Indien tijdens de ontgravingen onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de gemeente.

In januari 2018 is aanvullend een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Deze is in hoofdstuk 8 beschreven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-242-q93n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116726
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-07T11:59:59Z