Archeologische opgraving Hoofdstraat 34/ Dorpskerk, Borger gemeente Borger- Odoorn (DR). Laagland Archeologie Rapport 402

DOI

Laagland Archeologie heeft op 27 en 28 januari 2020 een Archeologische opgraving uitgevoerd rondom de dorpskerk te Borger, gemeente Borger-Odoorn (DR). De aanleiding van het onderzoek was de geplande aanleg van een sleuf voor kabels en leidingen langs de oost- en noordzijde van de kerk. Deze sleuf ligt in het terrein van het voormalige kerkhof rond de uit de Late Middeleeuwen daterende kerk. Omdat in het verleden op het kerkhof nog wel redelijk bewaard gebleven menselijk botmateriaal is aangetroffen, en om logistiek redenen, is er door het bevoegd gezag (de gemeente Borger-Odoorn), voor gekozen om de leidingwerkzaamheden niet archeologisch te begeleiden maar om voorafgaand aan de werkzaamheden een opgraving van bescheiden omvang uit te voeren. De opgraving beoogd eventueel aanwezige begravingen met skeletten, voor zover die binnen de geplande ontgravingsdiepte zouden liggen, te documenteren en op te graven. Voor dit onderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 3.2). De onderzoeksmethodiek is beschreven in paragraaf 4.1. De volledige onderzoeksresultaten zijn beschreven in paragraaf 4.2 en 4.3. Samengevat zijn tijdens het onderzoek twee skeletten aangetroffen. Tevens zijn restanten aangetroffen die behoren bij de voorganger van het schip van de huidige kerk van Borger. De skeletten vormen de resten van begravingen op het voormalige kerkhof. De skeletten liggen op een diepte van circa 1,0 tot 1,1 meter onder het maaiveld en vormen de nog resterende en diepst gelegen begravingen van een geruimd kerkhof. Het boven de begravingen liggend grondpakket bevat puinresten en is sterk omgewerkt als gevolg van de ruiming van het kerkhof. Aan de noordzijde van de kerk is nog een restant van de laatmiddeleeuwse kerkfundering aangetroffen. Bij de aanleg van de sleuf voor de kabels en leidingen dient er niet dieper dan 1 meter gegraven te worden maar geadviseerd wordt iets minder diep te graven, om daarmee nog een kleine verticale bufferafstand te hebben ten opzichte van de resterende begravingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8z-uufw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j3-rgu6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160555
Provenance
Creator Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Hendriks, N.; Oude Rengerink, J.A.M.; J.A.M. Oude Rengerink (Laagland Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; diverse gis-bestanden
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.791 LON, 52.925 LAT); Provincie Drenthe; Gemeente Borger-Odoorn; Plaats Borger; Toponiem Hoofdstraat 34/Dorpskerk