Archeologisch onderzoek op de Markt te Bemmel

DOI

Het archeologisch onderzoek heeft zowel sporen als vondsten opgeleverd. De sporen tekenden zich af in de C-horizont. Een derde van het onderzoeksgebied (ruim 515 m2) was recent verstoord door sleuven voor kabels en leidingen of er bevonden zich restanten van de funderingen van de flat die binnen het onderzoeksgebied gestaan heeft. De sporen bevonden zich met name in de noordelijke helft van de onderzoekslocatie. In de zuid(oost)hoek van het onderzoeksgebied zijn geen archeologische sporen aangetroffen.

Uit de aangetroffen archeologische resten valt op te maken dat het plangebied op de Markt te Bemmel in de 12e en 13e eeuw een randzone betreft van een agrarische nederzetting. De greppels in het onderzoeksgebied kunnen percelerings- of ontwateringsgreppels zijn. De greppels hebben dezelfde oriëntatie als de perceelsgrenzen op de Hottingerkaart. Mogelijk heeft de nieuwe-tijdse percelering dus een middeleeuwse oorsprong.

Hoewel een aantal paalsporen is aangetroffen, kunnen hieruit geen huis- of boerderij- plattegronden en/of bijgebouwen worden gereconstrueerd. Door de vele (recente) verstoringen was het zeer lastig om de sporen in een grotere context te plaatsen. Dat er in de directe omgeving sprake zal zijn geweest van bewoning valt op de maken uit de waterput en de hooimijt met greppel die zijn aangetroffen. Dergelijke fenomenen worden normaliter aangetroffen op erven en/of achterpercelen. In dit geval zal het gaan om een meer perifeer agrarisch gebied en niet om de kern van een nederzetting. Waar de boerderij waartoe deze sporen behoren gestaan heeft, is niet duidelijk, maar indien de greppels werkelijk perceleringsgreppels uit diezelfde periode betreffen dan zal deze zich vermoedelijk ten zuidoosten van het onderzoeksgebied bevinden (richting de oude dorpskern van Bemmel). Hoewel sporen elkaar oversnijden dateren de meeste uit de 11e tot 13e eeuw.

Na de 13e eeuw werd het nederzettingsterrein verlaten en is het vermoedelijk in gebruik genomen als akkerland. Dit wordt bevestigd door de ploegsporen in de fosfaathoudende laag die bij het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen. De fosfaathoudende laag is een gevolg van bemesting van het terrein. Op de Hottingerkaart uit de 18e eeuw is te zien dat het terrein in die periode bebost was, op de kadastrale minuutkaart uit 1811-1832 is het terrein weer in gebruik als akkerland (tabaksland). In de Nieuwe tijd beperkten de bodemverstorende activiteiten zich binnen het onderzoeksgebied zich tot het graven van een aantal (afval)kuilen en de aanleg van een poel, die na de Tweede Wereldoorlog weer werd gedempt. De weg naar het versterkte huis De Pol die in het plangebied werd verwacht, is niet aangetroffen. Mogelijk is deze vergraven en opgenomen in de verstoorde bovenlaag van het bodemprofiel.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zr8-udhy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61003
Provenance
Creator Heijting, F.;Malssen, N. van;Loonen, A.
Publisher Archeodienst BV
Contributor Luijten, M.;Lange, S.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Luijten, M.;Lange, S.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2015-03-12,2014-01-21,2015-03-12}