Archeologisch bureauonderzoek in het kader van de uitbreiding van het 150kV‐station Lelystad en aansluiting van een derde koppeltrafo naar het 380kVstation Lelystad, gemeente Lelystad Archol Rapport 521

DOI

Archol heeft in opdracht van Qirion een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van het 150kV‐station Lelystad en aansluiting van een derde koppeltrafo naar het 380kV‐station Lelystad: ten zuidoosten van de Maximacentrale aan de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad en direct ten noordwesten van de A6 (omvang plangebied circa 2.400m²). Doel van het bureauonderzoek was een inschatting te geven van de effecten van de ontwikkeling op bekende en te verwachten archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Geconcludeerd is dat binnen het plangebied geen bekende archeologische vindplaatsen liggen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfs-j2e4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yn-9i9t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184922
Provenance
Creator Steenbakker, M.C STEENBAKKER Michael (Archol)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Archol
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.534 LON, 52.574 LAT); 150KV‐station Lelystad; Flevoland