Amsterdam 1742 Project in het kader van de ESF-opleiding Historische Informatieverwerking: machineleesbaar maken van het 'Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742'

Dit bestand is de bijna volledige digitale weergave (90%) van het register van de “Personele Quotisatie” van de stad Amsterdam in 1742. De grondslag voor de aanleg van dit register was de resolutie van de Staten van Holland op 7 maart 1742 om een belastingkohier voor de inkomstenbelasting aan te leggen. Hierin moesten alle ingezetenen met een jaarlijks inkomen van 600 gulden of meer worden opgenomen. Het kohier bevat voor de stad Amsterdam 12.655 aangeslagenen en is in 1945 door mr W.F.H. Oldewelt in een uitgave van het Genootschap Amstelodamum gepubliceerd. Door de aard van de gegevens is het een belangrijke bron voor de economisch-, sociaal- en demografisch-historische studie van Amsterdam in het midden van de 18de eeuw.

Gedurende vier jaar, van 1991-1995, is in het kader van de ESF-opleiding Historische Informatieverwerking gewerkt aan de digitalisering van dit Kohier op basis van de bronnenuitgave van Oldewelt (1945, zie verder onder Source). In 1991 is er een start gemaakt met het machineleesbaar maken van het Kohier. Ten behoeve van de invoer van de gegevens uit het Kohier is toen door Marc Luijting de AM-1742 database ontwikkeld.

Ongeveer 90% van de gegevens over in totaal 52 stadswijken (350 pagina’s) is via dit project digitaal beschikbaar.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zw7-dwk8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-47ku-ia
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46240
Provenance
Creator Luijting, M.; NHDA
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Matthezing, H.; Aarts, S.; Schoute, F.; Eizenga, I.; Winkelman, W.; NHDA
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline History;Economics
Spatial Coverage Netherlands; Amsterdam