archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Hoofdstraat 190 te Schijndel

DOI

Op basis van de waargenomen bodemverstoringen in zes van de zeven boringen en de aanwezig-heid van bebouwing op een deel van de nieuwbouwlocatie, kan worden geconcludeerd dat archeolo-gische waarden, op resten uit het Midden Paleolithicum na, niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden vanaf het Laat Paleolithicum. Resten uit het Midden Paleolithicum betreffen echter toevalvondsten, zodat hier geen duidelijke verwachting voor kan worden gegeven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2ax-wckz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116706
Provenance
Creator Stiekema, M.
Publisher Econsultancy
Contributor Econsultancy
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Econsultancy
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2019-02-07T11:59:59Z