Archeologische begeleiding Ootmarsum Denekamperstraat Archeologische begeleiding Rioolaanleg Denekamperstraat Ootmarsum, gemeente Dinkelland (Ov.).

Laagland Archeologie heeft in een aantal fases tussen eind mei en begin september 2018 een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de aanleg van nieuwe riolen in de Denekamperstraat in Ootmarsum in de gemeente Dinkelland. De archeologische begeleiding vond plaats onder het protocol 4003 Proefsleuven van de BRL4000.

De archeologische begeleiding vond plaats in het deel van de Denekamperstraat dat ligt in een zone die op de gemeentelijke archeologische waardenkaart is aangegeven met de aanduiding ‘Historische kern’. Omdat de bodemingreep voor de rioolaanleg groter was dan 100 m2 en dieper dan 50 cm diende er archeologisch onderzoek plaats te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een PvE waarin onderzoeksvragen zijn gesteld die betrekking hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van de Denekamperstraat. De archeologische begeleiding had tot doel om de mogelijk aanwezige archeologische resten te documenteren, te bergen en uit te werken en een rapportage uit te brengen waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord.

Bij de archeologische begeleiding zijn er ophogingslagen aangetroffen die vanaf circa de 13e eeuw de weg vormden. In het onderste deel van deze ophogingslagen is een grindniveau aanwezig dat in de 13e of de vroege 14e eeuw een verharding van de weg vormde. Nadien is de weg tussen de bermsloten nog meerdere malen opgehoogd met zandpakketten. Langs beide zijden van de weg lagen bermsloten die ook zijn aangetroffen bij de archeologische begeleiding. Ook in deze bermsloot zijn vondsten van kogelpotaardewerk uit de 12e-13e eeuw aangetroffen maar deze kunnen ook in een latere tijd met grond of afval van elders zijn aangevoerd. De sloten zullen in de loop van de 19e of het begin van de 20e eeuw zijn gedempt. Een deel van de ophogingslagen en de grindlaag wordt doorsneden door de voormalige buitengracht. De buitengracht is in ieder geval door de grindweg uit de 13e eeuw en enkele latere ophogingslagen gegraven. De bodem van de gracht is niet bereikt maar met enkele boringen is aangetoond dat deze op een diepte van circa 4,5 m onder het huidige straatniveau ligt. Omdat er geen duidelijk aanwijsbare dempingspakketten aanwezig zijn lijkt het erop dat de gracht zeker niet in een kortdurende fase direct na 1597 is gedempt, zoals op basis van historische gronden misschien verwacht zou worden. Het lijkt er eerder op dat de gracht nog na 1600 in meerdere fasen is dichtgeslibd en af en toe is opgehoogd en dat er nog langere tijd een drassige laagte aanwezig was.

Hoewel door de aanleg van de nieuwe riolen er een forse verstoring van de oude wegopbouw heeft plaatsgevonden zijn er langs de rioolsleuf de ophogingslagen, de grindweg en de bermsloten nog voor een aanzienlijk deel behouden, en kunnen deze bij eventuele toekomstige bodemingrepen nog worden onderzocht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2a8-jmct
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sb-78f7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sb-78f7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156280
Provenance
Creator Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie VOF)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Overijssel; Laagland Archeologie VOF
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format bron_data; esri shapefile projection; onbekend/unknown; pdf portable document format; esri shapefile; jpg/jpeg file; esri shapefile index; dbase data file
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.898W, 52.409S, 6.899E, 52.410N); Overijssel; Dinkelland; Ootmarsum; Denekamperstraat; 28F (kaartblad)