Beuningen. Burgemeester van Suchtelenstraat 26. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC rapport A-13.0199

Op 24 oktober 2013 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op plangebied Burgemeester van Suchtelenstraat 26 te Beuningen, gemeente Beuningen. Op basis van een door Econsultancy uitgevoerd vooronderzoek bestond voor dit plangebied een hoge verwachting op archeologische resten uit de Romeinse tijd, welke op een diepte van 60 cm onder het maaiveld aangetroffen zouden kunnen worden. Er werden inderdaad archeologische resten op de genoemde diepte aangetroffen. Deze bleken echter een jongere oorsprong te hebben dan verwacht, aangezien in de sporen enkel vondstmateriaal uit de nieuwe tijd werd aangetroffen. De sporen bleken hoofdzakelijk van natuurlijke aard te zijn en kunnen mogelijk gerelateerd worden aan de boomgaard waar het plangebied in de negentiende eeuw deel van heeft uitgemaakt. Op een dieper niveau (circa 100 cm onder maaiveld) werd een laag zwakzandige klei met veel roestvlekken blootgelegd, waarin zich een tweede archeologisch niveau bevindt. Dit niveau bevat een viertal greppels en een grillig gevormde baan van circa twee meter breed. In één van de greppels werden brokken tefriet aangetroffen: een vulkanisch gesteente dat vaak dienst deed als maalsteen. Hoewel het gebruik van dergelijk gesteente niet aan een specifi eke periode is toe te schrijven, is het niet ondenkbaar dat de sporen op dit archeologisch niveau uit de late prehistorie of de Romeinse tijd stammen. In dat geval zullen het randfenomenen betreffen van bewoning waarvan de resten ten noordoosten van het plangebied zijn aangetroffen. Tevens werd er in elke proefsleuf fosfaat in de bodem waargenomen , wat wijst op veeteelt op het terrein. De brede grillige baan op het diepere niveau lijkt natuurlijk gevormd te zijn. Mogelijk betreft het een restant van een geultje dat hier zijn eindpunt nadert. Het spoor reikte tot circa 12 cm onder het opgravingsvlak. Op de paleogeografi sche kaart van het gebied is ten noorden van het onderzoeksterrein een overloopgeul aangegeven die recht op het plangebied afgaat, maar abrupt eindigt. Mogelijk kan deze geul doorgetrokken worden en is de aangetroffen brede baan een aftakking hiervan. Op basis van de verzamelde gegevens is geconcludeerd dat er weliswaar archeologische resten binnen het plangebied zijn aangetroffen, maar dat zij niet behoudenswaardig zijn en een eventueel vervolgonderzoek geen nieuwe informatie zal opleveren. Om die reden luidt het advies het plangebied vrij te geven van archeologisch onderzoek. Dit advies dient te worden beoordeeld door de bevoegde overheid en diens adviseur, waaruit een selectiebesluit zal volgen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xj5-j94z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dvot-36
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dvot-36
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66286
Provenance
Creator Weterings, P. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Gemeente Beuningen
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.776 LON, 51.854 LAT); Gelderland; Beuningen; Burgemeester van Suchtelenstraat 26